fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
: 21.0724.7754 - : 69.4698.0382 - 21 1770 6607
Menu

GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων

δικηγόρος Μιχάλης Ι. Κούβαρης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν πτυχή της προσωπικότητας του ατόμου, ως έκφραση του πληροφοριακού του αυτοκαθορισμού και προστατεύονται τόσο σε εθνικό και υπερεθνικό, όσο και σε συνταγματικό και κοινό νομοθετικό επίπεδο. Το άρθρ. 9Α Σ, που τέθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως νόμος ορίζει». Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1981 για την «Προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Η θέσπιση των ειδικών αυτών κανόνων για τα προσωπικά δεδομένα υπαγορεύτηκε από τη διαπίστωση ότι «οι αυξημένες, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία δυνατότητες συλλογής και ποικίλης χρήσης των πληροφοριών που αφορούν το άτομο, συνεπάγονται κινδύνους για επεμβάσεις, ήπιες ή έντονες, στην προσωπικότητά του και δημιουργούν στις σημερινές κοινωνίες την ανάγκη ειδικής προστασίας τους».

Κορμό της προστασίας δεδομένων στη χώρα μας αποτελεί ο ν. 2472/1997, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τη σχετική Οδηγία 95/46/ΕΚ και αποτελεί εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο, με κανόνες ουσιαστικούς, οργανωτικούς, διαδικαστικούς και κυρωτικούς. Ο νόμος αυτός έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή που έλαβε χώρα με τις διατάξεις του Β ́ κεφαλαίου του ν. 3471/2006. Με το σκεπτικό όμως ότι «η Οδηγία 95/46/ΕΚ δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τον κατακερματισμό της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια δικαίου ή τη διαδεδομένη στο κοινό αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών προσώπων» θεσπίστηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αντικατέστησε την ανωτέρω Οδηγία με άμεση ισχύ στα κράτη μέλη από τις 25/5/2018. Τα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ορίζουν ότι «κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη … Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως για τις παραβάσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται».

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες του διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την αποτελεσματική προστασία του ατόμου και την ακώλυτη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων με τις εγγυήσεις του νόμου.

Επιπλέον το γραφείο μας παρέχει ήδη εκτενώς νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και του νέου νομικού περιβάλλοντος με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις και τα λειτουργούντα eshops.

 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (240 – 420 δόσεις)

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μία ολιστική και βιώσιμη λύση για ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα, για τη συνολική ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και […] Διαβάστε >>

Learn More
ηλεκτρονική απάτη

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές- ηλεκτρονική απάτη (phishing)

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές· ηλεκτρονική απάτη (phishing): Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ οι ηλεκτρονικές απάτες έχουν μετατοπιστεί από τις κλοπές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και έχουν επίκεντρο κυρίως τις μεταφορές πιστώσεων, δηλαδή τις μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 καταγράφηκε αύξηση κατά 609% […] Διαβάστε >>

Learn More
Αίτηση Ερμηνείας δικαστικής απόφασης

Αίτηση Ερμηνείας δικαστικής απόφασης- τρόπος υπολογισμός επιτοκίου ρύθμισης αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010

Σημαντικό πρόβλημα, ενόψει της κατακόρυφης αύξησης του επιτοκίου βάσης της Ε.Κ.Τ., έχει προκληθεί στον τρόπο υπολογισμού του τόκου αναφορικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις εξυπηρέτησης της μηνιαίας δόσης για την προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Οι μηνιαίες δόσεις εξυπηρέτησης έχουν αυξηθεί σε επίπεδα που πλέον δύσκολα είναι διαχειρίσιμα […] Διαβάστε >>

Learn More

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός

Εάν χρωστάτε είτε σε ιδιώτη είτε στο Δημόσιο, τότε αυτοί έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν χρηματικά ποσά από τραπεζικό λογαριασμό σας. Προκειμένου να προστατέψετε τους λογαριασμούς σας από κατασχέσεις απαιτείται η δήλωση του σχετικού ακατάσχετου λογαριασμού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν […] Διαβάστε >>

Learn More