fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων

δικηγόρος Μιχάλης Ι. Κούβαρης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν πτυχή της προσωπικότητας του ατόμου, ως έκφραση του πληροφοριακού του αυτοκαθορισμού και προστατεύονται τόσο σε εθνικό και υπερεθνικό, όσο και σε συνταγματικό και κοινό νομοθετικό επίπεδο. Το άρθρ. 9Α Σ, που τέθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως νόμος ορίζει». Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1981 για την «Προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Η θέσπιση των ειδικών αυτών κανόνων για τα προσωπικά δεδομένα υπαγορεύτηκε από τη διαπίστωση ότι «οι αυξημένες, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία δυνατότητες συλλογής και ποικίλης χρήσης των πληροφοριών που αφορούν το άτομο, συνεπάγονται κινδύνους για επεμβάσεις, ήπιες ή έντονες, στην προσωπικότητά του και δημιουργούν στις σημερινές κοινωνίες την ανάγκη ειδικής προστασίας τους».

Κορμό της προστασίας δεδομένων στη χώρα μας αποτελεί ο ν. 2472/1997, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τη σχετική Οδηγία 95/46/ΕΚ και αποτελεί εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο, με κανόνες ουσιαστικούς, οργανωτικούς, διαδικαστικούς και κυρωτικούς. Ο νόμος αυτός έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή που έλαβε χώρα με τις διατάξεις του Β ́ κεφαλαίου του ν. 3471/2006. Με το σκεπτικό όμως ότι «η Οδηγία 95/46/ΕΚ δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τον κατακερματισμό της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια δικαίου ή τη διαδεδομένη στο κοινό αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών προσώπων» θεσπίστηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αντικατέστησε την ανωτέρω Οδηγία με άμεση ισχύ στα κράτη μέλη από τις 25/5/2018. Τα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ορίζουν ότι «κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη … Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως για τις παραβάσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται».

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες του διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την αποτελεσματική προστασία του ατόμου και την ακώλυτη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων με τις εγγυήσεις του νόμου.

Επιπλέον το γραφείο μας παρέχει ήδη εκτενώς νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και του νέου νομικού περιβάλλοντος με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις και τα λειτουργούντα eshops.

 

κληρονόμοι

Άδεια αποποίησης ανηλίκου στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής

Παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια,  ότι οι συγγενείς των θανόντων  συρρέουν στα κατά τόπον αρμόδια Ειρηνοδικεία με σκοπό την αποποίηση της κληρονομίας. Το φαινόμενο αυτό φυσικά οφείλεται στα αυξημένα χρέη και οφειλές των κληρονομουμένων με αποτέλεσμα η κληρονομιαία περιουσία η οποία άλλοτε φάνταζε ‘’ευλογία’’ για τους κληρονόμους σήμερα […] Διαβάστε >>

Learn More

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού Δικαίου. Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιάς. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις δημοσίευσης και κήρυξης κυρίας διαθήκης, χορήγηση άδειας αποποίησης ανηλίκων, την έκδοση εθνικού ή ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, την έκδοση παντός […] Διαβάστε >>

Learn More

Τα είδη των διαθηκών

Ιδιόγραφη Διαθήκη Κατά το άρθρο 1721 § 1 εδ. α΄ AK, «η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη…». Αυτό σημαίνει, πως βασικό στοιχείο του τύπου (και του τυπικού κύρους) της ιδιόγραφης διαθήκης είναι η κατά ολοκληρία «ιδιόχειρη» γραφή της. Σχετικά με την «ιδιόχειρη» γραφή και […] Διαβάστε >>

Learn More
Πρόγραμμα «Γέφυρα» για επιδότηση δόσης από το ελληνικό Δημόσιο λόγω του κορωνοϊού

Η αποδοχή και η αποποίηση κληρονομιάς

Η γνώση των θεμάτων της αποδοχής και αποποίησης της κληρονομίας είναι σημαντική λόγω της οικονομικής κρίσης, όπου ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που επιβαρύνονται με παντός είδους χρέη, με συνέπεια η αποδοχή κληρονομίας επιβαρυμένης με χρέη έχει την συνέπεια ο κληρονόμος να ευθύνεται για αυτά εκτός των άλλων […] Διαβάστε >>

Learn More
dikigoriko grafeio