fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων

δικηγόρος Μιχάλης Ι. Κούβαρης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν πτυχή της προσωπικότητας του ατόμου, ως έκφραση του πληροφοριακού του αυτοκαθορισμού και προστατεύονται τόσο σε εθνικό και υπερεθνικό, όσο και σε συνταγματικό και κοινό νομοθετικό επίπεδο. Το άρθρ. 9Α Σ, που τέθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως νόμος ορίζει». Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1981 για την «Προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Η θέσπιση των ειδικών αυτών κανόνων για τα προσωπικά δεδομένα υπαγορεύτηκε από τη διαπίστωση ότι «οι αυξημένες, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία δυνατότητες συλλογής και ποικίλης χρήσης των πληροφοριών που αφορούν το άτομο, συνεπάγονται κινδύνους για επεμβάσεις, ήπιες ή έντονες, στην προσωπικότητά του και δημιουργούν στις σημερινές κοινωνίες την ανάγκη ειδικής προστασίας τους».

Κορμό της προστασίας δεδομένων στη χώρα μας αποτελεί ο ν. 2472/1997, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τη σχετική Οδηγία 95/46/ΕΚ και αποτελεί εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο, με κανόνες ουσιαστικούς, οργανωτικούς, διαδικαστικούς και κυρωτικούς. Ο νόμος αυτός έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή που έλαβε χώρα με τις διατάξεις του Β ́ κεφαλαίου του ν. 3471/2006. Με το σκεπτικό όμως ότι «η Οδηγία 95/46/ΕΚ δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τον κατακερματισμό της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια δικαίου ή τη διαδεδομένη στο κοινό αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών προσώπων» θεσπίστηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αντικατέστησε την ανωτέρω Οδηγία με άμεση ισχύ στα κράτη μέλη από τις 25/5/2018. Τα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ορίζουν ότι «κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη … Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως για τις παραβάσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται».

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες του διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την αποτελεσματική προστασία του ατόμου και την ακώλυτη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων με τις εγγυήσεις του νόμου.

Επιπλέον το γραφείο μας παρέχει ήδη εκτενώς νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και του νέου νομικού περιβάλλοντος με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις και τα λειτουργούντα eshops.

 

Νομική αντιμετώπιση του δόλου στο Ν. 3869/2010

Η πρόσφατη απόφαση υπ’ αρ. 1508/2022 ΑΠ, σε συνέχεια των αποφάσεων υπ’ αρ. 59/2021, 90/2020, 515/2018 και 755/2018 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επικυρώνει εκ νέου τα κάτωθι, απολύτως σύμφωνα με τον ΚΠολΔ, δεδομένα: Η ένσταση δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών προβάλλεται από την εκάστοτε πιστώτρια τράπεζα μόνο […] Διαβάστε >>

Learn More

Ηλεκτρονική Απάτη με κρυπτονομίσματα και ψηφιακά πορτοφόλια – Η ποινική διάσταση

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξάνονται με γεωμετρικό τρόπο οι διαδικτυακές απάτες που σχετίζονται ή έχουν ως αφορμή τα κρυπτονομίσματα και κυρίως το bitcoin και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες trading. Ανυποψίαστοι πολίτες δέχονται τηλεφωνήματα από αγνώστους οι οποίοι τους αναφέρουν ότι έχει προκύψει σημαντικό κέρδος από δήθεν επενδεδυμένο ή μη […] Διαβάστε >>

Learn More

Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης – Εταιρείες Διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις και Funds

Από τη διάταξη του άρθρου 919 του ΚΠολΔ προσδιορίζεται η έκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας όσων προσώπων μετέχουν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, κατά μεν την περίπτωση 1 του άρθρου 919 ΚΠολΔ, η αναγκαστική εκτέλεση, όταν πρόκειται για δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις, γίνεται υπέρ και κατά των προσώπων έναντι των οποίων […] Διαβάστε >>

Learn More

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) ή Σωματείο

Σωματείο (μη-κερδοσκοπικό) Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελάχιστος αριθμός μελών/εταίρων Τουλάχιστον 20 Προσοχή: σε περίπτωση που μείνουν λιγότερα από 10 μέλη, το σωματείο διαλύεται) Τουλάχιστον 2 Καταστατικό (ιδιωτικό συμφωνητικό) Χρειάζεται Χρειάζεται Εγγραφή ΓΕΜΗ Δεν απαιτείται Απαιτείται, εφόσον επιδιώκει οικονομικό σκοπό (Προσοχή: ο οικονομικός σκοπός διαφέρει από τον εμπορικό/κερδοσκοπικό).   […] Διαβάστε >>

Learn More
dikigoriko grafeio