fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
: 21.0724.7754 - : 69.4698.0382 - 21 1770 6607
Menu

Αθλητικά Σωματεία (τροποποιήσεις με τους Ν. 4726/2020 και 4809/2021)

Δικηγόρος Αθήνα Μιχάλης Ι. Κούβαρης

1. Αθλητικό σωματείο είναι η ένωση φυσικών προσώπων η οποία ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου. Δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και αποβλέπει:
α)στη συστηματική καλλιέργεια και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες,
β)στην ανάπτυξη και προαγωγή του αθλήματος που καλλιεργεί,
γ)στην παροχή υπηρεσιών εκγύμνασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη και την εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και όσων αθλούνται και
δ)στην προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.

2. Το αθλητικό σωματείο είναι η πρωτοβάθμια αθλητική οργάνωση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και μπορεί να ασκεί και άλλες δραστηριότητες που συνάδουν με τον καταστατικό του σκοπό, καθώς επίσης και να έχει και οποιονδήποτε άλλο, δευτερεύοντα, καταστατικό σκοπό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρείται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους ή κατηγορίες άθλησης, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των οποίων αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία της ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή της κατάργησης κλάδων.

3. Αθλητικά σωματεία που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να συστήσουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(Α.Ε.Ι.), οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πυροσβεστικό Σώμα, τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ή σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι Στρατιωτικές Σχολές και η Αστυνομική Ακαδημία. Τα αθλητικά αυτά σωματεία μετέχουν με αθλητές τους σε αθλητικές διοργανώσεις και μπορούν, αν το επιθυμούν, να αποτελούν μέλη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις, να λαμβάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος και τα προνόμια που συνεπάγεται η χορήγησή της γι’ αυτά και για τους αθλητές τους. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση καθ’ ύλη συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύστασής τους, της συγκρότησης, της διάρθρωσης και της λειτουργίας των οργάνων τους, της χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και κρατικής οικονομικής επιχορήγησης, προνομίων στους αθλητές τους, της διάλυσής τους, τα βιβλία που πρέπει να τηρούν, και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

Με τους Ν. 4726/2020 και 4809/2021 επήλθαν σημαντικές αλλαγές αναφορικά με : α) τη σχέση αθλητικού σωματείου και αθλητικής ομοσπονδίας, β) τα κωλύματα εγγραφής μελών, γ) τις μεταγραφές αθλητών και δ) τις αρχαιρεσίες, ενώ τέθηκε και η υποχρέωση τροποποίησης των καταστατικών τους, το αργότερο μέχρι και την 30η -6-2022.

Ειδικότερα, με βάση το πλαίσιο που θέτει ο Νόμος, και συγκεκριμένα το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6- 2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προβούν έως τις 30/06/2022 σε τροποποίηση του καταστατικού τους, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4726/2020.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση του αθλητικού σωματείου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικότερα τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τους τα κάτωθι δεδομένα, με βάση την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία:

Α. Ως προς τη σχέση αθλητικού σωματείου – Αθλητικής Ομοσπονδίας

– Αν μέσα σε δύο χρόνια από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία το σωματείο δεν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο μητρώο, διαγράφεται αυτόματα (Πάντως επισημαίνεται ότι, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωμα­τείο μπορεί να μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, και χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση)

– Μόνο τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών.

Β. Ως προς τα κωλύματα εγγραφής μελών

Δε μπορεί να γίνει μέλος του Σωματείου όποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κα­κούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βού­λευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελή­ματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλά­χιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του αθλητικού Νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατα­σκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρε­μπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή­σιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρ­θρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διά­στημα διαρκεί η τιμωρία.

Γ. Ως προς τις μεταγραφές αθλητών

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμ­βάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστι­κής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του.

Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.

Δ. Ως προς τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατι­κών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντι­πρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλ­λογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπλη­ρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενι­αία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων.

Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύ­τερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σει­ρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.

Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.

Με το τον νέο νόμο υπ.αριθ. 4938/2022 ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022, άρθρο 151 προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 151

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 726/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Άρθρο 19 Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της υποχρέωσης αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του αθλητικού νόμου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 30ή.6.2024, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 2, 3, 5, 11, 14, 20, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου.
Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.».