fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
: 21.0724.7754 - : 69.4698.0382 - 21 1770 6607
Menu

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

Εξάλειψη Προσημειώσεων Υποθήκης

Εμπιστευτείτε μας για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας σας.

Από τις διατάξεις των άρθ. 682 § 1, 706 ΚΠολΔ και 1274 ΑΚ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 56 § 1 ΕισΝΚΠολΔ, προκύπτει ότι η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης αποτελεί κατά τον ΚΠολΔ, ασφαλιστικό μέτρο, που μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο. Παρέχεται δε στον δανειστή, που δεν έχει τίτλο προς εγγραφή υποθήκης, προς ασφάλεια της χρηματικής απαιτήσεώς του και εξασφάλιση της μελλοντικής αναγκαστικής εκτέλεσης, πάντοτε κατόπιν αδείας του δικαστηρίου, που ορίζει και το ασφαλιστέο ποσό. Ενόψει δε του ότι η προσημείωση υποθήκης είναι ασφαλιστικό μέτρο, με το οποίο δεσμεύεται ακίνητο του οφειλέτη για να εξασφαλιστεί με αναγκαστική εκτέλεση επ’ αυτού η προνομιακή ικανοποίηση χρηματικής ή μετατρέψιμης σε χρήμα απαίτησης του δανειστή, όταν στο μέλλον εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο, αποτελεί αυτή θεσμό και του ουσιαστικού δικαίου, ρυθμιζόμενο σαφώς από τα άρθ. 1274-1280, 1323, 1330 ΑΚ, τα οποία εφαρμόζονται συμπληρωματικά και για την προσημείωση υποθήκης, η οποία στο πλαίσιο αυτό αποτελεί ειδικότερα υποθήκη εξαρτημένη από την αναβλητική αίρεση της τελεσίδικης επιδικάσεως της ασφαλιζόμενης απαίτησης και της εμπρόθεσμης τροπής της σε υποθήκη, η οποία ανατρέχει στο χρόνο εγγραφής της προσημείωσης με αντίστοιχη προτεραιότητα στην υποθηκική τάξη, κατά τις διατάξεις των άρθ. 1272, 1277, 1323 αρ. 2 ΑΚ (ΑΠ 16/2016 ΕλΔ 2016/454).

2. Από τις διατάξεις των άρθ. 1265, 1274, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 56 ΕισΝΚΠολΔ, 1276, 1277, 1278, 1291, 1292, 1294, 1323 αριθ. 2 ΑΚ, 29 και 41 ΕισΝΚΠολΔ, 993 § 1 εδ. β ́, 706 και 724 ΚΠολΔ, προκύπτουν τα ακόλουθα:

(α) η προσημείωση υποθήκης αποτελεί εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης υπό αναβλητική αίρεση, πληρουμένη με τη τελεσίδικη επεδίκαση της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως και της εμπροθέσμου τροπής της σε υποθήκη, που ανατρέχει στο χρόνο εγγραφής της προσημειώσεως με αντίστοιχη προτεραιότητα στην υποθηκική τάξη (ΟλΑΠ 14/2006).

β) Τίτλος για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης είναι η δικαστική απόφαση, ή η διαταγή πληρωμής ως προς την ασφαλιζόμενη χρηματική απαίτηση,

γ) Η εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης αποτελεί ένα από τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία μπορεί να διαταχθούν από το δικαστήριο. Παρέχεται δε στον δανειστή, που δεν έχει τίτλο 693 προς εγγραφή υποθήκης, προς ασφάλεια της χρηματικής απαιτήσεως του και εξασφάλιση της μελλοντικής αναγκαστικής εκτελέσεως πάντοτε κατόπιν αδείας του δικαστηρίου, που ορίζει και το ασφαλιστέο ποσό. Στη σχετική για τη λήψη του άνω ασφαλιστικού μέτρου δίκη αιτών είναι ο δανειστής και καθού η αίτηση ο οφειλέτης, ο οποίος πρέπει να έχει και την κυριότητα επί του ακινήτου επί του οποίου θα εγγραφεί η προσημείωση. Πλην όμως υφίσταται η δυνατότητα παροχής αδείας εγγραφής προσημειώσεως σε ακίνητο τρίτου, μη οφειλέτου, αν αυτός στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ρητώς συναινεί προς τούτο. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος που παραχωρεί το δικαίωμα εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης σε δικό του ακίνητο προς εξασφάλιση αλλότριου χρέους, στη σχετική δίκη των ασφαλιστικών μέτρων νομιμοποιείται παθητικώς ως μη υπόχρεος διάδικος,

δ) Η συναίνεση του τρίτου, στην εγγραφή προσημειώσεως στο ακίνητο του, που δίδεται στα πλαίσια της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως, δεν επάγεται και αυτοδίκαιη αλλοίωση των σχέσεων ιδιωτικού δικαίου, υπό την έννοια ότι ο παραχωρών το δικαίωμα προς εγγραφή προσημειώσεως τρίτος, με την παραχώρηση αυτή δεν μεταβάλλεται και σε οφειλέτη του δανειστού, ώστε να ευθύνεται όχι μόνο εμπραγμάτως, αλλά και ενοχικώς με το σύνολο της περιουσίας του για την καταβολή του χρέους, προς εξασφάλιση του οποίου παραχωρήθηκε η προσημείωση έστω μέχρι την αξία του ακινήτου, επί του οποίου αυτή ενεγράφη, εκτός και αν ο παραχωρών εγγυήθηκε, υπό τους προδιαληφθέντας όρους, την καταβολή του χρέους ή με σύμβαση με τον δανειστή αναδέχθηκε το αλλότριο χρέος, οπότε δεν έχει την ιδιότητα του «τρίτου», αφού είναι ο ίδιος οφειλέτης. Η υπό του τρίτου παρεχομένη προσημείωση αναφέρεται, αποκλειστικώς, στην παροχή εξουσίας προς τον υπέρ ου η παραχώρηση δανειστή να επισπεύσει και εναντίον του αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση της απαιτήσεως του από την δια πλειστηριασμού αναγκαστική εκποίηση του ακινήτου, χωρίς η άνω παραχώρηση να τον καθιστά, κατά νομική ή λογική αναγκαιότητα, και υποκείμενο της ενοχικής σχέσεως, ευθυνόμενος, προσωπικώς, για την καταβολή του δια της προσημειώσεως εξασφαλισθέντος χρέους. Όπως και επί της παραχωρήσεως δικαιώματος εγγραφής υποθήκης από τρίτο, μη οφειλέτη, σε ακίνητο του επέρχεται διάσπαση της ενοχικής από την εμπράγματη ευθύνη, περιοριζόμενη μόνο στην υποχρέωση του τρίτου να ανεχθεί την εις βάρος του αναγκαστική εκτέλεση επί του συγκεκριμένου ακινήτου επί του οποίου ενεγράφη η υποθήκη, έτσι και στη περίπτωση προσημειώσεως υποθήκης υφίσταται η εν λόγω διάσταση, με αποτέλεσμα η έκταση της υποχρεώσεως του τρίτου να περιορίζεται, αυστηρώς, στο όριο της εμπραγμάτου υποθήκης, μετά την τροπή της προσημειώσεως σε υποθήκη (ΑΠ 843/2011).

3. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 706 ΚΠολΔ, 1000, 138, 939, 943 ΑΚ συνάγεται ότι κατά κανόνα η αίτηση περί εγγραφής προσημειώσεως απευθύνεται εναντίον εκείνου που είναι κύριος του ακινήτου, στο οποίο θα εγγραφεί η προσημείωση, πλην όμως είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση να στραφεί και κατά τρίτου, στον οποίο το ακίνητο μεταβιβάσθηκε από τον οφειλέτη εικονικά ή καταδολιευτικά. Αν λοιπόν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαρρήξεως καταδολιευτικής μεταβιβάσεως, η αίτηση προσημειώσεως νομίμως απευθύνεται και εναντίον εκείνου που απέκτησε από τον οφειλέτη (ΜΠρΘεσ 1259/2016 αδημ. – Ευμορφίλη Παπαδοπούλου).

(πηγή:Ι. Κατράς, Άρθρο 706 [Προσημείωση]., σε: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2016, σ. 692-693, Sakkoulas- Online.gr)

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Εγγραφή προσημείωσης 1274 Α.Κ. με δικαστική απόφαση (ασφαλιστικά μέτρα) στο Ειρηνοδικείο είναι τα κάτωθι:

  • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (από τον δανειολήπτη)
  • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πενταετίας για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 (από τον δανειολήπτη)
  • Αντίγραφο δανειακής σύμβασης (από τον δανειστή)
  • Παρουσία καθ’ ου δανειολήπτη προς παροχή συναίνεσης εγγραφής ή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον πληρεξούσιο δικηγόρος για παροχή της συναίνεσής του κατά την εκδίκαση της αιτήσεως του δανειστή.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Εγγραφή προσημείωσης 1274 Α.Κ. με δικαστική απόφαση (ασφαλιστικά μέτρα) στο Κτηματολόγιο είναι τα κάτωθι:

  • Αίτηση
  • Δύο ή τρεις περιλήψεις αν το ακίνητο είναι σε υπό κτηματογράφιση περιοχή. Οι περιλήψεις πρέπει να περιέχουν όσα ορίζουν τα άρθρα 1305, 1306 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 533/63 Β.Δ.
  • Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων
  • Κατά την κατάθεση τα δικαιώματα είναι: 7,75 ‰ επί του ασφαλιζόμενου ποσού + 20 ευρώ + το κόστος των πιστοποιητικών και της περίληψης για την Κτηματολόγιο Α.Ε.

3.  Για τον υπολογισμό των εξόδων εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης στο κτηματολόγιο, υπάρχει η κάτωθι υπολογιστική εφαρμογή:

http://cloudservices.ktimanet.gr/TameioWebCalculator/WebCalc.aspx