Menu

Τραπεζική Διαμεσολάβηση – διαπραγμάτευση και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Το γραφείο μας έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες και στο κομμάτι της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, είτε αυτές προέρχονται από στεγαστικά, επιχειρηματικά ή καταναλωτικά δάνεια.

Με μεγάλη εμπειρία και ένα δίκτυο συνεργατών που απλώνεται τόσο στις συστημικές τράπεζες, όσο και στις εταιρείες διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναλάβει τις οφειλές κατόπιν μεταβίβασης σε ξένα funds, αναλαμβάνουμε τη διαμεσολάβηση μεταξύ οφειλετών και πιστωτικών ιδρυμάτων από το αρχικό στάδιο ανταλλαγής εγγράφων μέχρι την επεξεργασία και υπογραφή της τελικής συμφωνίας ρύθμισης.

Οι υποθέσεις ρύθμισης κατόπιν εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης ολοένα και πληθαίνουν, κυρίως λόγω της κατάργησης του ν. 3869/2010 – νόμου Κατσέλη και της πίεσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη μείωση των NPLS.

Στην παρούσα φάση οι εταιρείες διαχείρισης και συγκεκριμένα : 1. «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», 2. «doValue Greece ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», μέσω τιτλοποιήσεων στις εταιρείες CAIRO I, CAIRO II, ERB RECOVERY DAC, MEXICO, των τιτλοποιημένων στις εταιρείες “Frontier” και “Virgo” δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», 3. «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», όπως αυτά τιτλοποιήθηκαν στις εταιρείες “GALAXY”, “ORION”, “ORBIT”, “GEMINI”, “VERALTIS”,  4. «QQUANT MASTER SERVICER S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», 5. «Veraltis, όπως μετονομάστηκε η Β2 KAPITAL» που έχει αναλάβει τη διαχείριση μέρους των μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.». 6. «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθαρίστρια Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», που έχει αναλάβει τη διαχείριση όλων των τελούντων υπό ειδική εκκαθάριση νομικών προσώπων («Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπό ειδική εκκαθάριση», «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση», «Proton υπό ειδική εκκαθάριση», «Probank υπό ειδική εκκαθάριση»), καθώς και το σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών που τελούν σε εκκαθάριση ( Δωδεκανήσου, Λαμίας, Εύβοιας, Πελοποννήσου) , 7. «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην Τράπεζα Αττικής Α.Ε.), προτείνουν πακέτα ρυθμίσεων που προβλέπουν μακροπρόθεσμο πλάνο αποπληρωμής, «κούρεμα» των απαιτήσεων στο ύψος της εμπορικής αξίας του προσημειωμένου ακινήτου, συνυπολογισμός της εμπορικής αξίας του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη και ρύθμιση ανταποκρινόμενη στα ατομικά και οικογενειακά έσοδα του αιτούντος κατόπιν αφαίρεσης των εύλογων δαπανών διαβίωσης του, συνυπολογιζόμενων τόσο των φορολογικών, όσο και των τραπεζικών ρυθμίσεων με άλλες πιστώτριες, καθώς και πάγιων ιατρικών δαπανών.

Σημειώνεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ακολουθείται η εμπροσθοβαρής διαγραφή λογιστικών και εξωλογιστικών τόκων και εν συνεχεία το μοντέλο του «split and settle» («διαχωρίζω και διευθετώ»), με το οποίο το ενυπόθηκο δάνειο διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το (α) μέρος περιλαμβάνει το ύψος της εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου και το (β) μέρος το υπερβάλλον ποσό, το οποίο και διαγράφεται με την εξόφληση του τμήματος (α) -οπισθοβαρής διαγραφή μέρους των απαιτήσεων-.

DPOs (Discount Pay Off)

Τη δυνατότητα να αγοράσουν πίσω το «κόκκινο» δάνειό τους που μεταβιβάστηκε σε κάποιο fund, στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων και πλέον βρίσκεται υπό τη διαχείριση των servicers θα έχουν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας «κούρεμα» της οφειλής, αλλά και νέο δάνειο από εξειδικευμένους «παίκτες» της αγοράς, με πιο ευνοϊκούς όρους, προκειμένου σταδιακά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Ειδικότερα, η διαδικασία θα έχει ως εξής: Έστω ότι ένας δανειολήπτης χρωστάει 120.000 ευρώ και η κατοικία του αξίζει 100.000 ευρώ. Ο servicer που είναι επιβαρυμένος με τις ανακτήσεις, συμφωνεί σε μία ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει:

α) την καταβολή από τον ίδιο τον δανειολήπτη ενός μικρού ποσού, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ και
β) το «κούρεμα» της οφειλής, εν προκειμένω 40.000 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το νέο χρέος έχει μειωθεί στα 70.000 ευρώ (120.000 ευρώ αρχικά – 10.000 ευρώ η προκαταβολή – 40.000 ευρώ το haircut), για τα οποία ο δανειολήπτης μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από εταιρείες DPOs (Discount Pay Off). «Πρόκειται για ένα σχήμα που θα είναι win win για όλους αφού η μεν, εταιρεία που δίνει τη χρηματοδότηση θα βγάλει την απόδοσή της, ο δε, servicer που διαχειρίζεται σήμερα το δάνειο θα λάβει ένα ικανοποιητικό ποσό ανακτήσεων που θα είναι νόμιμο και πρέπον για την τιτλοποίηση και τέλος, ο δανειολήπτης θα έχει μία οφειλή, η οποία θα είναι χαμηλότερη από αυτή που έχει σήμερα, με καλύτερο επιτόκιο και μικρότερη μηνιαία δόση, ενώ το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου του είναι υψηλότερη από το δάνειο (και μάλιστα, χωρίς να υπολογίζεται η προσδοκία για περαιτέρω αύξηση των τιμών των ακινήτων) του δίνει κίνητρο να είναι συνεπής στην αποπληρωμή», σημειώνουν αρμόδιες πηγές.