fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
: 21.0724.7754 - : 69.4698.0382 - 21 1770 6607
Menu

Συναινετικό Διαζύγιο, Λύση της έγγαμης συμβίωσης

Αναλαμβάνουμε Πλήρως τη Διαδικασία για το Συναινετικο Διαζυγιο

Το Συναινετικό Διαζύγιο είναι ο πιο απλός και ταχύτερος τρόπος λύσης της έγγαμης συμβίωσης.

Μετά το ν. 4509/2017, σε μια προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερης ενίσχυσης του στοιχείου της ιδιωτικής αυτονομίας, για το συναινετικό διαζύγιο δεν χρειάζεται πια δικαστική απόφαση. Οι σύζυγοι, που συμφωνούν να λύσουν το γάμο τους με συναινετικό διαζύγιο, υπογράφουν με τους όρους του νέου άρθρου 1441 ΑΚ μια έγγραφη συμφωνία, η οποία υποβάλλεται στο συμβολαιογράφο, και αυτός συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου είχε καταχωριστεί η τέλεση του γάμου. Ο γάμος λύνεται, λοιπόν, στις μέρες μας με απλούστερο τρόπο, ο οποίος εναρμονίζεται ακόμη περισσότερο με τη σύγχρονη αντίληψη, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος: Ότι, δηλαδή, ο γάμος και η οικογένεια είναι κατά κύριο λόγο ιδιωτικές υποθέσεις, που απαιτούν τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση από μέρους του κράτους. Φυσικά, το κράτος εξακολουθεί (και πρέπει να το κάνει) να ενδιαφέρεται για την οικογένεια και το γάμο. Ανεξάρτητα, επομένως, από το ότι η σύγχρονη διαδικασία είναι η προσφυγή στο συμβολαιογράφο, υπάρχουν για τον τρόπο αυτόν του συναινετικού διαζυγίου δεσμευτικοί κανόνες δικαίου, που είναι ακριβώς οι νέες διατάξεις του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 § 2 του ν. 4509/2017.

Με την αναθεώρηση του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαταστάθηκε και πλέον οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάµο τους και µε έγγραφη συµφωνία.

Η  έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, καθώς και το έγγραφο συµφωνητικό που αφορά στην επιµέλεια, στην επικοινωνία και στη διατροφή των ανήλικων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

Ο συμβολαιογράφος αμέσως μετά την κατάθεση των εγγράφων βεβαιώνει τη λύση του γάμου και επικυρώνει τις συμφωνίες, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα(10) ηµέρες από την αρχική συµφωνία των συζύγων, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συµβαλλοµένων.

Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συµπεριληφθεί στη συµφωνία οι ρυθµίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωµένης συµφωνίας, µε ίδια συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία µπορεί να ρυθµίζεται η επιµέλεια των τέκνων, η επικοινωνία µε αυτά, καθώς και η διατροφή τους για περαιτέρω χρονικό διάστημα.

Η λύση του γάμου ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συµφωνία, στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί και η σύστασή του.

O ληξίαρχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην καταχώριση της λύσης.

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

Για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου απαιτούνται:

  • Η έγγραφη συμφωνία των συζύγων, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω, η οποία ενσωματώνεται στη συμβολαιογραφική πράξη και το πρωτότυπό της προσαρτάται σ αυτή.
  • Η παρέλευση τουλάχιστον δεκαημέρου από την επομένη της ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων επί της εγγράφου συμφωνίας από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, ή από την επομένη της ημερομηνίας σύναψης της προαναφερθείσας εγγράφου συμφωνίας από τους εφοδιασμένους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δικηγόρους των συζύγων. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται η ισχύς των πληρεξουσίων (προσοχήνα μην έχει παρέλθει μήνας από την χορήγησή τους).
  • Επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων, τα οποία προσαρτώνται στη συμβολαιογραφική πράξη. Ο κάθε σύζυγος χορηγεί ειδική πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ήτοι 1) στην υπογραφή της κοινής συμφωνίας, η οποία ενσωματώνεται στο πληρεξούσιο, 2) στην αίτηση για έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γάμου και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, αν δεν τα προσκομίζουν οι σύζυγοι, και στην παραλαβή τους, 3) στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου, 4) στην κατάθεση της πράξης στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Αν έχει τελεσθεί θρησκευτικός γάμος, να αιτείται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα την παραγγελία προς τον αρμόδιο Μητροπολίτη για την πνευματική λύση αυτού και να παραλαμβάνει από τον Μητροπολίτη το σχετικό έγγραφο, το οποίο κατατίθεται στο Ληξιαρχείο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και αίτηση με την επ’ αυτής εισαγγελική παραγγελία).
  • Ληξιαρχική πράξη του γάμου. Αποδεικνύεται δι’ αυτής η ύπαρξη του γάμου, προκειμένου να ακολουθήσει και η λύση του. Ληξιαρχική πράξη από αλλοδαπή αρχή ισχύει, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος του τόπου σύνταξής της (άρθρο 41 Ν. 344/1976). Γίνεται μνεία ότι γάμοι που τελούνται στην Ελλάδα από παλαιοημερολογίτη ιερέα είναι έγκυροι, εφόσον αυτός «φέρει κανονικώς» το ιερατικό σχήμα και δεν έχει καθαιρεθεί, διότι ο παλαιοημερολογιτισμός στην Ελλάδα δεν αποτελεί ιδία θρησκεία, δόγμα ή αίρεση.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Δύο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (ένα για κάθε δικηγόρο), εκδοθέντα από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο.

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία των συναινετικών διαζυγίων.

Επικοινωνήστε σήμερα για Ραντεβού!