fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
 21 0724 7754, 69 4698 0382 21 1770 6607
Menu

ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. 64560/2018 για το Νόμο Κατσέλη (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. 64560/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 7534/2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1794)
(Τροποποίηση της αριθμ. 7534/2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1794))
Η παρ. 1 της 7534/20.8.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1794) τροποποιείται ως εξής:
α) στο τέλος της περίπτ. γ’ προστίθεται η φράση
«, καθώς και Ε3 των ίδιων ετών, εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»,
β) στο τέλος της περίπτ. θ’ προστίθεται η φράση «εκτός από αυτές που συνάφθηκαv με πιστωτικά ιδρύματα»,
γ) στο τέλος της περίπτ. ια’ προστίθεται η φράση «ή αντίγραφα των κτηματολογικών τους φύλλων»,
δ) η περίπτ. ι’ αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα», και
ε) η περίπτ. ιβ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα».

α/α Έγγραφο      
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών, καθώς και Ε3 των ίδιων ετών, εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
ε) πρόσφατο Ε9
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ
ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών
θ) θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων εκτός από αυτές που συνάφθηκαv με πιστωτικά ιδρύματα
ι) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιο­δήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλ­λοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορ­ρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κα­τέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα
ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη ή αντίγραφα των κτηματολογικών τους φύλλων
ιβ) υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευ­τική ικανότητα
ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας,
βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
(προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη
1
2
3
4

 

Σχετικά άρθρα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ N. 3869/2010 με το N.4549/2018 (Νόμος Κατσέλη-Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

Ο Νόμος 4549/2018 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010. Δείτε κωδικοποιημένες τις διατάξεις που άλλαξαν. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549/2018   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)   Άρθρο 56 Πεδίο εφαρμογής Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο […] Διαβάστε >>

Learn More

Ανοιχτή επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία για τα απαραίτητα μέτρα λόγω Covid19

Είναι προφανές πως ενόψει των έκτακτων μέτρων λόγω της εξάπλωσης του ιού covid19 που θα πλήξουν ανεπανόρθωτα την πραγματική οικονομία της χώρας μας, συρρικνώνοντας το ενεργητικό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με : α) το γεγονός ότι η εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων υπαγωγής στο Ν. […] Διαβάστε >>

Learn More

ΤΑΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΩΝ (μέχρι 20.000€) του Ν. 3869/2010

Η “διαδικασία της ταχείας ρύθμισης μικροοφειλών” που προβλέπεται με τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη,

Learn More
dikigoriko grafeio