fbpx
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 1ος όροφος, ΤΚ 10673
: 21.0724.7754 - : 69.4698.0382 - 21 1770 6607
Menu

Απόφαση 710/2022 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Δικηγόρος Αθήνα Μιχάλης Ι. Κούβαρης

Η παρούσα με αριθμό 710/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δείτε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ), δικάζοντος ως Δευτεροβάθμιο, με τη διαδικασία του Ν. 3869/2010, απορρίπτει την έφεση τράπεζας, σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας και επικυρώνει την απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που είχε κάνει δεκτή πρωτοδίκως, την αίτηση εντολέως μας.

Η απόφαση :

απορρίπτει την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, με το σκεπτικό ότι η εν λόγω ένσταση προβλήθηκε το πρώτον ως λόγος έφεσης και όχι κατ’ ένσταση ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, αναφέροντας επί λέξει: “…περαιτέρω, η εκκαλούσα με τον δεύτερο λόγο έφεσης ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα η εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε την ένστασή του περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Ο εν λόγω λόγος έφεσης είναι απορριπτέος πρωτίστως διότι στηρίζεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης, ότι δηλαδή η εκκαλουμένη απέρριψε την άνω ένστασή της, ενώ το αληθές είναι ότι η εκκαλουμένη ουδόλως απέρριψε μία τέτοια ένσταση, ούτε εξέτασε το ζήτημα του δόλου της αιτούσας, καθώς δεν προτάθηκε από την εκκαλούσα μία τέτοια ένσταση. Επισημαίνεται δε, ότι για την έρευνα από το Δικαστήριο της εκ δόλου περιελεύσεως του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματκών οφειλών απαιτείται προβολή από πιστωτή σχετικού ισχυρισμού. Η προβολή αυτή πρέπει να γίνει κατά τρόπο ορισμένο. Η δολιότητα του οφειλέτη δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο χωρίς προβολή τέτοιου ισχυρισμού. Στην προκειμένη δε περίπτωση, ως προκύπτει από την επισκόπηση των ταυτάριθμων με την εκκαλουμένη πρακτικών της Πρωτοβάθμιας Δίκης, η καθ’ ης η αίτηση και ήδη εκκαλούσα, ουδόλως πρότεινε ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ένσταση περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών (ούτε είχε συμπεριλάβει στις προτάσεις της ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου τέτοιο ισχυρισμό). Ορθώς συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν εξέτασε τον ισχυρισμό αυτό, ο οποίος απαραδέκτως προτείνεται, το πρώτον, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.”

-απορρίπτει το λόγο έφεσης της εκκαλούσας που αφορά την μη συμπερίληψη στην αρχική αίτηση απαίτησης έναντι τρίτου προσώπου με το σκεπτικό ότι :

«πέραν της ως άνω παράλειψης, το εν λόγω αίτημα δεν είναι νόμιμο, διότι θα πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 455ΑΚ η απαίτηση της αιτούσας να ήταν διαφορετική από αυτήν της καθής, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζονται. Επίσης η ασφαλίζουσα την απαίτηση προσημείωση υποθήκης αποτελεί παρεπόμενο της εκχώρησης της κύριας απαίτησης δικαίωμα -άρθρο 458 ΑΚ- και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αυτοτελώς.  Οι κατά τρίτων αξιώσεις πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση έστω κι αν είναι ακόμα ληξιπρόθεσμες. Πρέπει όμως να είναι βέβαιες και όχι απλώς ενδεχόμενες. Τούτο συμβαίνει όταν ο οφειλέτης δεν έχει ασκήσει ακόμη τακτική αγωγή ή έχει ασκήσει κι εκκρεμεί ακόμη στο δικαστήριο. Οι προβαλλόμενες από τον οφειλέτη αξιώσεις του κατά τρίτων δεν λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο ως περιουσιακό στοιχείο πριν λήξει τελεσιδίκως η διαφορά ή λυθεί η διαφορά με άλλον τρόπο. Αν τελικά δικαιωθεί ο οφειλέτης θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση από αυτόν στον τηρούμενο στην γραμματεία φάκελο και να κινηθεί η διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3869/2010 (βλ Αθανάσιος Γ. Κρητικός – Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων, εκδ. 2014, ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ. 100-102)…».

-απορρίπτει το αίτημα της εκκαλούσας που αφορά την εκποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας της με το σκεπτικό ότι : “πράγματι δε, τα ιδιαίτερα μικρά ποσοστά συνιδιοκτησίας της αιτούσας επί των άνω περιγραφομένων ακινήτων, δε συνηγορούν υπέρ της επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας εκποίησης αυτών, λαμβανομένου υπόψη και του κόστους της σχετικής διαδικασίας”.

Την υπόθεση χειρίστηκαν οι Δικηγόροι Αθηνών, Μιχαήλ Ι. Κούβαρης και Αρετή Ν. Περδικομάτη.

710_2022_Mon_Prwt.Ath.