September 6

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΙΣΘΗΣΟΜΕΝΩΝ 36 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ (άρθρο 58 παρ. 2, 61 παρ. 2 του Ν. 4549/2018 και 5 παρ. 3, 6 και 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και 68 παρ. 8 των μεταβατικών διατάξεων)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 «Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στις καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8», εφαρμόζεται και στις δίκες, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 «Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από το ποσό αφαιρείται ό,τι καταβλήθηκε συνολικά σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 5 ή της απόφασης αναστολής του άρθρου 6, διαιρούμενο διά το πλήθος των δόσεων της παρούσας παραγράφου.» εφαρμόζεται και στις δίκες, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η εν λόγω μεταβολή αποτελεί ίσως το πιο θετικό σημείο της αναθεώρησης που επήλθε στο Ν. 3869/2010, με το Ν. 4549/2018 και αποτέλεσε και εισήγηση του γράφοντος στην άτυπη διαβούλευση που έλαβε χώρα στις αρχές του έτους. Ο νομοθέτης αφαίρεσε την υποχρέωση έντοκης καταβολής της διαφοράς μεταξύ της δόσης της προσωρινής διαταγής και της οριστικής απόφασης, με τη μνεία ότι η εν λόγω διάταξη ήταν ίσως η πιο «ατυχής» της προηγούμενης αναθεώρησης.
Η αναθεώρηση του τρόπου συνυπολογισμού και επιμέτρησης των καταβολών από την κατάθεση της αίτησης, μέχρι και την έκδοση απόφασης, η μεταβολή του τρόπου συνυπολογισμού από χρονικό και ποσοτικό σε αποκλειστικά ποσοτικό και η αφαίρεση της τιμωρητικής διάταξης για την έντοκη καταβολή της διαφοράς μεταξύ προσωρινών και οριστικών καταβολών μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, κρίθηκαν επιβεβλημένες από το νομοθέτη και δικαιολογούνται απόλυτα στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4549/2018, η οποία επί λέξει αναφέρει:

August 31

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (άρθρο 62 παρ. 3 και 5 του Ν. 4549/2018 και 9 παρ. 2, 2Α και 2Β του Ν. 3869/2010 και 68 παρ. 11 των μεταβατικών διατάξεων)

Oι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 62: «Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως εξής: «2α. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να ζητήσει να ληφθεί υπόψη η εμπορική και όχι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο διορίζει ως πραγματογνώμονα πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν το διάδικο που τη ζητεί. Το αίτημα για διορισμό πραγματογνώμονα είναι απαράδεκτο, αν δεν υποβάλλεται είτε με την αίτηση είτε με αυτοτελές δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης. Αν το αίτημα υποβληθεί με την αίτηση, ο Ειρηνοδίκης διορίζει πραγματογνώμονα κατά την ημέρα επικύρωσης. Αν υποβληθεί με αυτοτελές δικόγραφο, ο πραγματογνώμονας διορίζεται με πράξη του αρμόδιου δικαστή, η οποία εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεσή του, με κλήτευση των διαδίκων πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δεν απαιτείται διορισμός πραγματογνώμονα αν οποιοσδήποτε διάδικος προσκομίσει έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή του δεύτερου εδαφίου. Αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης η τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Αν σε δύο διαδοχικούς πλειστηριασμούς, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το όριο αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, δεν γίνει κατακύρωση, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει μεταρρύθμιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, προκειμένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Στη δίκη της αίτησης μεταρρύθμισης τεκμαίρεται αμάχητα ότι η εμπορική αξία της κατοικίας είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κατά τη γ΄ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, ενώ ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 2 κρίνεται με βάση το χρόνο άσκησης της αρχικής αίτησης» εφαρμόζονται και στις δίκες, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.”

June 21

Ο Νόμος Κατσέλη, τα funds και τα “μαύρα δάνεια” του Μιχάλη Ι. Κούβαρη

Το άρθρο μου όπως έχει δημοσιευτεί στο: http://www.capital.gr/me-apopsi/3134803/o-nomos-katseli-ta-funds-kai-ta-maura-daneia

Τα κόκκινα δάνεια και η αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης ιδιωτών και επιχειρήσεων συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας και αποτέλεσε το επίκεντρο της διαπραγμάτευσης για όλη τη διάρκεια της -ακόμα εν εξελίξει- αξιολόγησης.

Από τη μεριά της νομοθεσίας, πλήθος νομοθετημάτων που άλλοτε τροποποιούσαν νόμους παρελθόντων ετών, άλλοτε ενσωμάτωναν προϋπάρχουσες κοινοτικές οδηγίες κι άλλοτε εισήγαγαν νέες διαδικασίες αποσυμπίεσης δανειακών χαρτοφυλακίων, -ακόμα και η ίδια η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κυρίως του συνόλου σχεδόν των διατάξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης- έκαναν την εμφάνισή τους, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει ορατές οι συνέπειές τους.

Στο μέτωπο του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) που, πλέον, αποτελεί τη μοναδική “ομπρέλα” ασφαλείας για τη διεκδίκηση της δυνατότητας διάσωσης της κύριας κατοικίας όσων δανειοληπτών πληρούν τα κριτήρια ένταξης, η ενσωμάτωση των ψηφισμένων τροποποιήσεων είχε δραματικές συνέπειες. Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των νέων διατάξεων κατέστησε αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον δύσκολη την άμεση προσφυγή στις διατάξεις του. Υπουργικές αποφάσεις εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, αδύνατα χρονοδιαγράμματα, διαδικασία επίσπευσης της εκδίκασης υποθέσεων από Ειρηνοδικεία που στερούνται όχι μόνο του απαραίτητου δικαστικού και γραμματειακού προσωπικού αλλά και χώρου και η υποχρέωση επικαιροποίησης 170.000 (!!!) εκκρεμών υποθέσεων -η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας επικαιροποίησης παρατάθηκε από τις 19-02-2016 για τις 30-06-2016- έχουν συνθέσει ένα σκηνικό παραφροσύνης για τους δανειολήπτες, τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και τα ελληνικά Δικαστήρια.

Αναφορικά με τις επισπεύσεις δικασίμων των υποθέσεων που είχαν αρχικά προσδιορισθεί για το διάστημα μετά το δικαστικό έτος 2018, καλό είναι να αναφερθεί ότι, από το σύνολο των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας της Αττικής, μόλις τρία έχουν δειλά – δειλά ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία (σημειωτέον ότι η επίσπευση δικασίμου προβλέφθηκε με την τροποποίηση της 14ης Αυγούστου 2015, αρχικά ως δυνητική -μέχρι τις 19/12/2015- με πρωτοβουλία των διαδίκων και εν συνεχεία ως υποχρεωτική από τα Ειρηνοδικεία). Δεν είναι μόνο το ζήτημα της πραγματικής δυνατότητας επίσπευσης τόσων χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων εξαιτίας της έλλειψης δικαστικών αιθουσών -η πλειονότητα των Ειρηνοδικείων της χώρας διαθέτει μία αίθουσα εκδίκασης- και της κωλυσιεργίας στην πρόσληψη νέων Ειρηνοδικών, αλλά και το ζήτημα του τρόπου ενημέρωσης τόσων πολλών μερών ανά υπόθεση, που καθυστερούν μία διαδικασία καταδικασμένη να αποτύχει, εκτός αν υπάρξει γενναία νομοθετική παρέμβαση (αλλαγή αρμοδιότητας, δημιουργία υπερειρηνοδικείων ανά γεωγραφικό τομέα, αντικατάσταση του καταληκτικού έτους 2018 με το έτος 2020). Διαβάστε περισσότερα

May 23

Ενημέρωση με θέμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από την κα Λούκα Κατσέλη,

Συνάντηση-ενημέρωση με θέμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/10/2012 στις επτά το απόγευμα, στην Κοργαλένειο βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι. Στην Συνάντηση καλεσμένοι της πρώην υπουργού Κας Κατσέλη ήταν ο γραμματέας της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών Ιωάννης Βασαριώτης καθώς και ο νομικός σύμβουλος Μιχάλης Κούβαρης.