Εμπορικό – Εταιρείες

Business People Jigsaw Puzzle Collaboration Team ConceptΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση νέων εταιρειών όλων των μορφών (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) και τη νομική υποστήριξη ήδη λειτουργουσών, ενώ υφίσταται και δυνατότητα σύναψης σύμβασης παγίας αντιμισθίας με μέλος του γραφείου μας σε περιπτώσεις εταιρειών με μεγάλο όγκο εργασιών και διαρκή ανάγκη νομικής υποστήριξης.
Για την ίδρυση νέας εταιρείας απαιτείται, οπωσδήποτε, η ενδελεχής έρευνα των επιδιώξεων του πελάτη, προκειμένου να εντοπίσουμε τη μορφή της εταιρείας που καλύπτει τα συμφέροντά του. Εν συνεχεία, καταρτίζεται ένα πλήρες καταστατικό, αφού ελεγχθεί η επωνυμία της νέας εταιρείας ενώ κατοχυρώνεται και το αντίστοιχο εμπορικό σήμα.