Διαμεσολάβηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (A.D.R.)
Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών, τη διαμεσολάβηση και τη γενικότερη υποβοήθηση της διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεοκομένων μερών με σκοπό την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης.
Στη Διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 3898/2010 (ΦΕΚ 211/16.12.2010, τ. Α’) Νόμο, ο οποίος ενσωμάτωσε στη νομοθεσία της χώρας μας τη με αρ. 2008/52/ΕΚ Οδηγία της Ε.Ε., υπάγονται υποθέσεις ιδιωτικού (κυρίως αστικού και εμπορικού) δικαίου, με την προϋπόθεση τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς. Πρόκεται για μία διαρθρωμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο, ή και περισσότερων μερών, στην οποία προσφεύγουν εκουσίως τα τελευταία, με σκοπό την εξεύρεση μιας κοινώς αποδεκτής και – πρωτίστως – κοινώς συμφέρουσας λύσης.

Η εξεύρεση της λύσης αυτής επιτυγχάνεται μέσα από διάλογο και πνεύμα συνεργασίας, το οποίο καλλιεργείται με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου, αμερόληπτου και εξειδικευμένου μέρους, με ρόλο απόλυτα διακριτό από εκείνον τόσο του Δικαστή, όσο και του Διαιτητή. Ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος για τις εγχώριες διαφορές πρέπει να έχει την δικηγορική ιδιότητα, κάτι που δεν ισχύει για τις διασυνοριακές διαφορές, δεν θα εκδώσει απόφαση, και δεν θα επιβάλλει στα μέρη την δική του γνώμη, αλλ’ αντιθέτως, μέσα από συγκεκριμένες μεθόδους και τακτικές διαλόγου και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αντιδράσεις των μερών, λεκτικές και μη –μεγάλη είναι η σημασία της γλώσσας του σώματος-, θα εντοπίσει τα κρυμμένα συμφέροντά τους, και θα τα οδηγήσει στο να αντιληφθούν και να αποφασίσουν μόνα τους ποια από τις λύσεις που τα ίδια καλούνται να προτείνουν, είναι τελικά η πλέον συμφέρουσα για όλους – η λεγόμενη «win – win» επίλυση του ζητήματος.
Η λύση αυτή αποτυπώνεται, στο τέλος της Διαμεσολάβησης, με λεπτομέρεια και με την τελική επιμέλεια του Διαμεσολαβητή, στο λεγόμενο «Πρακτικό Διαμεσολάβησης» – από την ονομασία και μόνον του οποίου φαίνεται πόση έμφαση δίνει ο νομοθέτης στο να διακρίνει την Διαμεσολάβηση από κάθε έννοια άτυπης δικαστικής διαδικασίας. Το εν λόγω Πρακτικό περιέχει το ονοματεπώνυμο του Διαμεσολαβητή, τον τόπο και τον χρόνο της Διαμεσολάβησης, τα ονοματεπώνυμα όσων έλαβαν μέρος σε αυτήν, την συμφωνία υπαγωγής στην Διαμεσολάβηση – πρόκειται για ένα συμφωνητικό το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρευρισκόμενους στην αρχή της διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο αυτής – και, τέλος, η συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη.